Skip to main content

En SWOT-analys är ett verktyg som används till att du på ett tydligt sätt ska få en överblick av din verksamhet. Tack vare verktyget kan du enkelt analysera fram vilka åtgärder som behöver prioriteras för att ni ska nå era mål. Ett planeringshjälpmedel använder särskilt inom områden där det finns ett mål för tillväxt.

Varför gör man en SWOT-analys?

SWOT står för Strength, Weakness, Opportunities och Threats. Analysen konkretiserar nutiden och framtiden på ett enkelt sätt. Genom att identifiera vilka styrkor ni har internt i företaget. Men också vilka svagheter som finns inom ert företag. Med hjälp av att identifiera vilka möjligheter och vilka hot som finns externt skapar ni en fördel för att nå era mål. Efter att ni identifierat dessa faktorer, kan ni sen utforma strategier för hur ni ska nå era uppsatta mål.

När ska man använda analysen?

En SWOT-analys kan användas inom flera områden. Exempel på när man kan använda analysen är: företag, affärsutveckling, kommuner, för marknadsföringsstrategier eller för personlig utveckling. En SWOT-analys kan man också använda i olika sammanhang inom företaget. Det behöver alltså inte vara en hel verksamhet som utgår ifrån samma analys. Dvs det kan vara ett verktyg för en specifik avdelning eller för ett specifikt projekt. Exempel på användningsområden:

 • Inom ett projekt eller en organisation. För att ge deltagarna möjlighet att ge förslag och ta fram underlag för framtida mål och visioner.
 • Personlig utveckling.
 • För att analysera kring en specifik frågeställning eller för att kartlägga ett problem.
 • Brainstorming som underlag inför kommande planering.
 • För att analysera nutid och ta fram strategier för att affärsutveckla.
 • Fundera kring vilka framtidens möjligheter och hot är och vid dem arbeta fram strategiska beslut.

Hur gör man en SWOT-analys?

Det är enkelt att genomföra en SWOT- analys. Med papper och penna eller i datorn/mobilen kan du göra en egen mall. Antingen kan du använda en gratis mall med ett onlineverktyg eller så börjar du med att rita fyra rutor på ett papper. Rutorna symboliserar områden med interna och externa faktorer som du ska identifiera för verksamheten.

Du ska skriva ner konkreta frågor/faktorer inom varje kategori enligt de analysområde du funderar kring. Försök att inte generalisera hela branschen utan utgå istället från erat företag. På det sättet blir erat resultat mer relevant till verkligheten och således bättre att utgå ifrån för vidare planering. Börja med att rita upp dessa fyra rutor: Strength, Weakness, Opportunities och Threats.

SWOT-analys exempel på svenska

SWOT analys styrkor

Styrkor (Strengths)

 1. Vad gör företaget bäst?
 2. Vad skiljer er från konkurrenter i branschen?
 3. Vilka kontakter och resurser har man?
 4. Personal, kompetens, matrialtillgång osv.
De styrkor som finns internt syftar på sånt som har med det egna företaget eller projektet att göra. Det vill säga sånt som gör er verksamhet starka jämfört med era konkurrenter. Tillexempel kapital, teknik, specifika kunskaper, ledning. Men också faktorer som arbetsmiljö och det sociala bland kollegor spelar stor roll.
SWOT analys svagheter

Svagheter (Weakenesses)

 1. Vilka förbättringsområden ska vi jobba med?
 2. Vad saknar företaget? Resurser, kapital, en speciell kompetens kontakter osv?
 3. Vilka interna svagheter finns för att kunna driva projektet?
 4. Inte etablerat namn/rykte i branschen än
Svagheter inom den interna verksamheten är sånt som utmanar eran tillväxt. Olika faktorer som håller er tillbaka. Som tillexempel vad gör era konkurrenter bättre än er? Ni kanske inte erbjuder allt de kunden efterfrågar pga för lite kapital? Brist på personal eller att det saknas kompetens inom ett specifikt område.
SWOT analys möjligheter

Möjligheter (Opportunities)

 1. Nya politiska beslut.
 2. Lokala eller sociala förändringar som öppnar möjligheter för er tillväxt.
 3. Media/influenser pratar om din verksamhet på olika kanaler. Vilken marknadsföring passar våran målgrupp?
 4. Branschen växer för att kunden efterfrågar produkten/tjänsten.

I möjligheter ”rutan” identifierar du områden för tillväxt och förbättringsområden. För att komma på nya idéer är brainstorming ett bra exempel som man kan göra med flera individer inblandat. Ju fler personer som bidrar med ideer desto fler möjligheter att skapa tillväxt. Tillexempel: Finns möjligheten att starta ett samarbete med ett stort företag? Marknadsföra er via en influenser för att på så sätt öka varumärkeskännedom bland er målgrupp.

Vill ni expandera till en annan stad/kommun är det viktiga att identifiera vilka möjligheter som finns lokalt på området. Bygger kommun ni vill expandera till, nya bostäder? Finns redan en etablerad verksamhet inom eran bransch? Vad kan ni erbjuda som är bättre än konkurrenterna?

SWOT analys hot

Hot (Threats)

 1. Varumärket blir skadat på något vis. Kanske genom ett dåligt rykte eller negativt omdöme i sociala medier.
 2. Hur allvarliga hot för företaget är de svagheter ni identifierat?
 3. Konkurrensen ökar.
 4. Politiska faktorer - Lagändringar eller ett kommande val.

De hot ni identifierar kan både mindre interna eller större externa hot. Det vill säga sånt som kan vara ”livshotande” för er verksamhet. Men också hot som ”bara” drabbar ett specifikt projekt.

En del hot kan ni påverka men det finns även yttre hot som är svårt att påverka. Såsom beslut på politisk nivå som drabbar er verksamhet. Tillexempel, sänkt ROT och RUT avdrag.

SWOT analys eller SWOT-analys

Analysera resultat

Som ett resultat av de frågor och faktorer som ni diskuterat vid framställningen av analysen har ni redan nu fått en överblick av nutid och framtiden. Men för att precisera vad som måste/ska göras för att utveckla er verksamhet behöver ni analysera och diskutera vilka prioriteringar ni ska göra för att nå era mål. Sammanfattningsvis så är det enkla svaret på ”vad är en SWOT-analys?” följande:

Styrkor + Möjligheter = Nyttiga faktorer. Dvs de som hjälper verksamheten att utveckla lönsamhet och nå sina mål.

Svagheter + Hot = Farliga faktorer. Alltså sånt som skadar verksamhetens tillväxt och förhindrar er att nå uppsatta mål.

SWOT-analysen ger er en tydlig bild över vilka era nyttiga och farliga faktorer är. Syftet med den är skapa en tydlig överblick på hur ni kan nå era mål. Men också att ni ska utnyttja den för att minimera era hot. Exempel på frågor att arbeta utifrån:

 • Vilka förändringar kan vi göra för att minska våra svagheter?
 • Hur ska vi arbeta för att förstärka de styrkor vi har ännu mer?
 • Hur ska vi jobba för att neutralisera hot? Därmed minska risken för förlust om något av de identifierade hoten skulle bli verklighet.

Är du intresserad av fler analyser? Då kan du läsa mer om hur du ska göra en omvärldsanalys för att kunna ta strategiska beslut inför framtiden inom företaget eller organisationen.